Block title
Block content

Meleklerin ve hayvanların haşirdeki durumları nasıldır, Risalelerde bu mevzu nerede geçmektedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler akıl ve şuur sahibi oldukları için her şeyleri ve her halleri ile bekaya mazhardırlar. Ruhun varlığına ve bekasına dair bütün delil ve ispatlar, aynı zamanda meleklerin de varlığına ve bekasına delil ve ispattırlar.

Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde izah ediyor:

"İKİNCİ MENBA: Âfâkîdir. Yani, mükerrer müşahedat ve müteaddit vakıat ve kerrat ile münasebattan neş'et eden bir nevi hükm-ü tecrübîdir. Evet, tek bir ruhun bâdelmemat bekası anlaşılsa, şu ruh nev'inin külliyetle bekasını istilzam eder. Zira, fenn-i mantıkça kat'îdir ki, zâtî bir hassa birtek fertte görünse, bütün efratta dahi o hassanın vücuduna hükmedilir. Çünkü zâtîdir. Zâtî olsa her fertte bulunur. Halbuki, değil bir fert, belki o kadar hadsiz, o kadar hesaba, hasra gelmez müşahedâta istinad eden âsâr ve beka-i ervâha delâlet eden emârat o derece kat'îdir ki, bize nasıl Yeni Dünya, yani Amerika var ve orada insanlar bulunur, o insanların vücutlarına hiç vehim hatıra gelmez; öyle de, şüphe kabul etmez ki, şimdi âlem-i melekût ve ervahta, ölmüş, vefat etmiş insanların ervâhı pek çok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Mânevî hedâyâmız onlara gidiyor; onların nuranî feyizleri de bizlere geliyor."

"Demek, nasıl ki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavânin, daima veya ağleben bâki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellîsi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'îdir, lâyıktır. Çünkü zîvücuttur, hakikat-i hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünkü zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymettardır. Çünkü zîhayattır."(1)

Ayrıca hayat ve şuurdan yoksun olan kanunlar bekaya mazhar olsun, ama şuur ve ruh sahibi melekler bekaya mazhar olmasınlar; bu Allah’ın hikmet ve şefkat esasına zıt bir durum olur. Öyle ise melekler her şeyden önce bekaya mazhariyeti hak ediyorlar ve bekaya da mazhardırlar. Risale-i Nurların çok yerlerinde -bırak melek ve hayvanatı- camid ve şuursuz atomların ve maddelerin bile bir şekilde bekaya mazhar oldukları beyan ediliyor.

Hayvanların cesetleri dağılacak, ama ruhları baki kalacaktır. Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde izah ediyor:

"Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî olacak. Ve bâkinin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir."

"Hayvanların ruhları bâki kalacağını ve hüdhüd-ü Süleymanî (a.s.) ve Neml'i ve Nâka-i Salih (a.s.) ve kelb-i Ashâb-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâki âleme gideceği ve herbir nev'in, arasıra istimâl için cesedi bulunacağı, rivâyet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rubûbiyet öyle iktiza ederler."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

(2) bk. Şualar, Üçüncü Şua

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...