"Mesnevi-î Şerif, şems-i Kur'ân'dan tezâhür eden yedi hakikatten bir hakikatin aynası olmuş, kudsî bir şerâfet almış. Risâle-i Nur şems-i Kur'âniyenin ziyâsındaki elvân-ı seb'ayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nûru birden aynasında,.." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an-ı Kerim’i manevi bir güneşe benzetirsek, Mesnevi-i Şerif Kur'an'dan süzülen nurları massederek Kur'ana ayine olmuş.Yalnız buna rağmen yedi nurundan ancak bir nurunu alabilmiş.

Risale-i Nur Külliyatı Kur'an'a tam bir ayine olmuş, yedi rengin yedisini de üzerinde Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle gösterebilmeye muvaffak olmuştur. Nasıl ki ay ışığını güneşten alıyorsa Risale-i Nurlar da ışığını tamamen Kur'an-ı azimüşşandan almıştır. Kur'anda bulunan manaları ve mana tabakalarını bulandırmadan üzerinde gösterebilmiş bir şaheserdir.

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nurları yazarken kendi ifadesiyle "Yanımda Kur’an-ı Kerim’den başka kitap yok." demektedir. Bu da gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim hem Bediüzzaman'a hem de Risale-i Nur'a tam ve hakikattar bir Üstad olmuştur. Bediüzzaman telif ettiği Mesnevi de Mevlana’nın Mesnevisi nevinden olmayıp, Kur’an’ın elvan-ı seb’asına (fesahat, belağat, cezalet) ayine olmuş olan Risale-i Nur’a ayine olmuş.

Mesnevi-i Şerif’teki beyitler yerine “i'lem”lerle Risale-i Nur'un hülasası hükmüne geçmiştir. Bu husus Mesnevi-i Nuriye’nin baştarafında şu şekilde ifade edilmektedir.

“BEŞİNCİ NOKTA: Eski Said'in Yeni Said'e inkılâp etmesi zamanında, yüzer ilimlerle alâkadar binler hakikatler, ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymette iken, o Said telif ederken, meselelerin başında 'i'lem, i'lem, i'lem'lerle, her bir hakikatı -ki, bir risale olacak derecede ehemmiyetli iken- birkaç satırda, bazan bir sayfada, bazan bir iki satırda zikrediyorlar. Âdeta her bir 'i'lem' bir risalenin şifresidir. Hem 'i'lem'ler, birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatlerin fihristleri hükmünde yazılmıştır.”(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...