Block title
Block content

"Milletin hacat-ı diniyesini Meclis tatmin etmezse; bilmecburiye mana-yı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme ve lafza verecek." "isim", "resim", "lafız" ne demektir; milletin mana-yı hilafeti bunlara vermesini nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek. Şu meclisin şahsiyet-i mâneviyesi, sahip olduğu kuvvet cihetiyle, mânâ-yı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şeâir-i İslâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle mânâ-yı hilâfeti dahi vekâleten deruhte etmezse, hayat için dört şeye muhtaç, fakat an’ane-i müstemirre ile günde lâakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniyeyle ihtiyâcât-ı ruhiyesini unutmayan milletin hâcât-ı diniyesini Meclis tatmin etmezse, bilmecburiyye mânâ-yı hilâfeti, tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme ve lâfza verecek. O mânâyı idame etmek için kuvveti dahi verecek..."(1)

Üstad Hazretleri bu paragrafta, özetle milletvekillerine hitaben "Cumhuriyet ve parlamenter sistemin toplum nezdinde sağlam olmasını ve kabul görmesini istiyorsanız parlamenterler olarak dini vecibelere dikkat etmeniz gerekir." diyor ve vekilleri namaz kılmaya davet ediyor.

Çünkü bu toplum dindar ve muhafazakardır, ancak hilafeti içinde barındıran bir kuruma yani meclise ittiba edip itaat eder. Zaten meclis, özü itibarı ile saltanatı ve hakimiyeti eline almıştır, bir de hilafeti içine alırsa, bu toplum bu sistemi yani parlamenter sistemi seve seve kabul edip itaat edecektir. Bunu yapmak ise vekillerin elindedir. Yani vekiller farzlara uyar günahları işlemezlerse, hilafeti de hakkı ile temsil etmiş olurlar ve toplumun güvenini kazanırlar. Yoksa namazı terk edip sefahate dalan bir parlamento, toplum nezdinde itibarda görmez itaatte.

Malum, hilafet kaldırılmadan önce halifelik vazifesi meclise atfediliyordu. Hilafet Osmanlı döneminde bir şahıs olan padişahta idi, şimdi cumhuriyet sistemine geçildi, hilafet manası dolayısı ile milletin şahs-ı manevisini temsil eden meclise geçmiştir.

Şayet cumhuriyet sistemi İslam’ın temel özelliklerine sahip çıkmaz ve onun simgelerini ortadan kaldırırsa, o zaman hilafet ağırlığını ve tesirini yitirip sadece isimde ve lafızda kalacak ve âlem-i İslam üstündeki siyasi etkisini kaybedecektir. Nitekim daha sonraları cumhuriyeti kuranların niyeti açığa çıkmış ve dinsiz bir rejim kurmak için İslam’ın bütün izleri ve özleri kaldırılmıştır. Böylece İslami bir kurum olan hilafetin anlamı da kalmadığı için lağvedilmiştir.

Üstad Hazretleri burada namazı terk eden mebuslara bir nasihat veriyor. "Siz İslam’ın en önemli bir emri olan namazı terk ederseniz, Müslümanlar size ve sizin üzerinizde tecelli eden hilafete itibar etmez." diyerek, onları ikaz ediyor. İnsanların dünya hayatına dört ihtiyacı varsa namaza günde beş defa ihtiyacı var. Öyle ise namaza dikkat edin, halkta sizi taklit ederek namazına dikkat etsin, denilerek mebuslar ikaz ediliyor.  

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı, İfade-i Meram.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...