Block title
Block content

Muhammedî ruhu yakalayabilmek ve yaşayabilmek adına neler yapılabilir? Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhammedi (asm) ruhu yakalayabilmek ve yaşayabilmenin en birinci şartı, tahkiki imanı elde etmektir. Tahkiki iman Allah’ın isim ve sıfatlarının kainattaki tecellilerini okuyarak her şey üzerinde Allah’ın Rablık ve ilahlık unvanını görerek Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmek demektir. Kainatta her şeyin  Allah’a açılan bir pencere olduğunu ve bu pencerelerden Allah’ın isim ve sıfatlarını seyrederek sağlam ve kuvvetli bir iman getirmek anlamındadır. Yani tahkiki iman, sarsılmaz ve şüphelere mağlup olmaz derecede ispat ve deliller ile Allah’a ve onun bildirdiklerine iman etmek demektir. Tahkiki imanın da kendi arasında çok derece ve mertebeleri vardır.

 Üstad Hazretleri tahkiki imanı bir temsil ile şöyle tarif ediyor:

"Tevhid iki kısımdır. Meselâ, nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zâtın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir:"

"Biri, icmâlî, âmiyânedir ki, 'Bu kadar azîm mal, ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin.' Fakat böyle âmî bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir."

"İkinci çeşit odur ki, her denk üzerinde yazıyı okur, herbir top üstünde turrayı tanır, herbir ilân üstünde mührünü bilir bir surette 'Her şey o zâtındır.' der. İşte, şu halde herbir şey o zâtı mânen gösterir."

"Aynen öyle de, tevhid dahi iki çeşittir.

"Biri tevhid-i âmî ve zahirîdir ki, 'Cenâb-ı Hak birdir; şeriki, naziri yoktur. Bu kâinat onundur.'"

"İkincisi tevhid-i hakikîdir ki, her şey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle, doğrudan doğruya her şeyden Onun nuruna karşı bir pencere açıp, Onun birliğine ve herşey Onun dest-i kudretinden çıktığına ve ulûhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vecihle hiçbir şeriki ve muini olmadığına, şuhuda yakın bir yakinle tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi huzur-u daimî elde etmektir. Biz dahi, şu Sözde, o halis ve âli tevhid-i hakikîyi gösterecek şuaları zikredeceğiz."(1) 

Risale-i Nurların bu zamanda sağlam ve tahkiki imanı verdiğine milyonlarca talebesi şahitlik ediyor. Öyle ise Muhammedi (asm) ruhu yakalayabilmek ve yaşayabilmek Risale-i Nurlarla mümkündür, denilebilir.

Bize düşen Nurlar ile çokça meşgul olup, onun üzerinde mütalaa ve müzakere etmektir. Hem Risale-i Nurlar sahabe mesleği olması hasebi ile Muhammedi (asm) ruhu en güzel temsil eden bir meslektir. Risale-i Nurların çok yerlerinde bu mana ifade ediliyor. 

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...