Block title
Block content

Münazarat'ta, Avrupalıllar için ifade edilen; "Onların ekserisi dinlerine mukayyet değiller." cümlesi ile, Mektubat'ta geçen; "Evvela, Avrupa dinine sahiptir." cümlesini nasıl bağdaştırabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zaten onların ekserisi, dinlerine o kadar mukayyed değildirler. Binaenaleyh, onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibas etmektir. Ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan âsâyişi muhafazadır. İşte bu dostluk, kat'iyen nehy-i Kur'ânîde dahil değildir."(1)

"Saniyen: Din-i İslâmı Hıristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lâkayt olmak, pek büyük bir hatadır. Evvelâ, Avrupa dinine sahiptir. Başta Wilson, Lloyd George, Venizelos gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları şahittir ki, Avrupa dinine sahiptir, belki bir cihette mutaassıptır."(2)

Avrupada avam tabaka dine karşı lakayttır. Yoksa yönetim kadrosu ve havas tabaka, dinine sahip ve mutaassıptır. Üstad Hazretlerinin vermiş olduğu isimlerin hepsi havas tabakadır. Hatta aynı yerin ilk cümlesinde de Avrupanın dine karşı lakayt olduğu şu şekilde ifade ediliyor:

“Din-i İslâmı Hıristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lâkayt olmak, pek büyük bir hatadır.”

Görüldüğü üzere bu cümlede Avrupanın genel manada dine lakayt olduğu, ama devam eden cümlede de havas tabakanın dinine sahip ve mutaassıp olduğu ifade ediliyor. Dolayısı ile her iki ifade arasında bir çelişki bulunmuyor.

Avam tabakanın dine olan mesafesi, yüz yıllar boyu kilisenin zulmü ve baskısı altında çile çekmelerinden dolayıdır. Havas tabaka ise her zaman dinlerinden faydalanıp, dini  tahakküm aracı olarak kullandıkları için, dinlerine ciddi ama mutaassıbane sahip çıkıyorlar.

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

(2) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...