MÜŞEBBİHE

Bazı ayetlerde Cenab-ı Hakk’a el, yüz nispet edilir. (Meselâ, Fetih, 10; Kasas, 88; Fecr, 22) Bu gibi mecazi ifadeler konusunda alimlerin bir kısmı, hiçbir yorum yapmamışlar, diğer bir kısmı ise yanlış anlamalara meydan vermemek için bu mecazi ifadeleri tevil ederek, el ifadesini, kudret olarak, vechullahı Allah’ın zatı olarak yorumlamışlardır. Müşebbihe ekolüne mensup olanlar ise ayetteki ifadeleri, mecaz değil hakikat olarak anlamış ve Allah’a el, yüz isnat ederek doğru yoldan sapmışlardır.
Yükleniyor...