MUSİBETLERE BAKIŞ

"Âfatlar, za’f-ı imandan neşet eden hatâların neticesidir." (Kastamonu Lâhikası, 11.Mektup)

"Musibetler, dergâh-ı İlâhîye sevk etmek için birer kader kamçısıdır." (Barla Lahikası, 225.Mektup)

"Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür." (Lem'alar, İkinci Lem'a, Beşinci Nükte)

"Musibetin darbesine karşı şekvâ suretiyle elbette âciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekvâ Ona olmalı; Ondan olmamalı." (Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Dördüncü Sual)

"Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adâvet musalâhaya, husumet şakaya döner, adâvet küçülür, mahvolur, tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir." (Lem'alar, İkinci Lem'a, Beşinci Nükte)

"Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-u İlâhîdir." (Lem'alar, İkinci Lem'a, Beşinci Nükte)

"Hem yüzer tecrübenle, ey sabırsız nefsim, kat’î kanaatin gelmiş ki, zahirî musibetler altında ve neticesinde inayet-i İlâhiyenin çok tatlı neticeleri var." (Emirdağ Lâhikası-I, 148.Mektup)

"En büyük saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir." (Lem'alar, Yirmi Dokuzuncu Lem'a, İkinci Bab)

"Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir." (Lem'alar, İkinci Lem'a, Beşinci Nükte)

"Bir hâdisede hem insan eli, hem kader müdahalesi olduğundan, insan, zâhirî sebebe bakıp, bazan haksız hükmedip zulmeder. Kader, o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder." (Kastamonu Lahikası 119.Mektup)

"Musibet-i âmme, ekseriyetin hatasından terettüp eder. Musibet, cinayetin neticesi, mükâfâtın mukaddimesidir." (Mektubat, Hakikat Çekirdekleri)

"Musibetlerin ise, zevâlinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevâlinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır." (Mesnevi-i Nuriye, Katre)

"Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir, geçerler; o musibetlere karşı sabır içinde şükürle, metanetle mukabele edilmek gerektir." (Kastamonu Lahikası, 7.Mektup)

"Musibetlerde, ehl-i imanın zâyi olan malları tam sadaka hükmündedir." (Emirdağ Lâhikası-I, 123.Mektup)

"En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Beşinci Devâ)

"Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu." (Divan-ı Harb-i Örfî)

"Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar." (Lem'alar, İkinci Lem'a, İkinci Nükte)

"Musibette herkesin hakkı, kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki, şükretsin." (Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Sekizinci Devâ)

"Merak, musibeti ikileştirir, maddî musibeti kalbde de yerleştirmek için bir kök olur." (Şualar, On Üçüncü Şuâ)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...