Block title
Block content

Mûtezile'nin, "Medar-ı teklif olan ef’al ve eşya, kendi zâtında, âhiret itibarıyla ya hüsnü var, sonra o hüsne binaen emredilmiş; veya kubhu var, sonra ona binaen nehyedilmiş." ifadelerinin dayanağı nedir, bundan dolayı mesul olurlar mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mutezile'nin temel görüşü akla ve felsefeye dayanmaktır. Bütün meseleleri bu açıdan değerlendirir ve bu açıdan çözüme kavuşturmaya çalışırlar. Aklı vahyin emrine vermeleri gerekirken, tam tersini yaparak, vahyi aklın emrine verirler. Yani Mutezile, Yunan felsefenin etkisi altında kalmış metodolojisi akla dayanan batıla ve bid'ate sapmış bir mezheptir.

Ehl-i sünnet ise vahiy, akıl ve kalp hiyerarşisi ile hareket eden hak bir ekoldür. Yani Ehl-i sünnet aklı mücerret (salt) ve müstakil bir bilgi kaynağı olarak görmez vahyi, -tekvini ya da kelamî vahyi- anlamakta bir araç, bir vesile olarak görür.

Mutezile gibi bid'at ekoller hakkında şu hadislerin hükmü bulunuyor:  

“Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir ve her dalalet ateştedir.”(1)

Muhdes: Dinden olmayan şeyin din adına çıkarılmasıdır.

Yolun en faziletlisi Muhammed’in yoludur. En kötü iş ise sonradan icat edilenlerdir. Her bid’at dalalettir.”(2)

“Hakikat şu ki, kim benden sonra terk edilmiş bir sünnetimi ihya ederse, onunla amel eden herkesin ecri kadar o kimseye sevap verilir, hem de onların sevabından hiçbir şey eksilmeden."

"Kim de Allah’ın ve Rasulünün rızasına uygun düşmeyen bir dalalet bid’atı icad ederse, onunla amel eden insanların günahları kadar o kimseye günah yükletilir, hem de günahlarından hiçbir şey eksitilmeden.”(3) 

İster amelde olsun ister itikatta olsun, Kur’an ve sünnette olmayan amel ve fikirleri savunmak ve onları dine ilave etmeye çalışmak bid'attir ve bid'atin cezası hadiste ifade edildiği gibi cehennem ateşidir. Mutezile'nin bu hüsün-kubuh meselesi de felsefi bir bid'attir ve cezası ateştir.  

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim 867; Nesei 3/188.

(2) bk. Buhari, İtisam, 16.

(3) bk. Tirmizî, Kitâbu’l-İlm,bab no:Ç16, Hadis no:2676

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...