On Birinci Lem'a'nın Beşinci Nükte'sini açıklar mısınız?


"BEŞİNCİ NÜKTE"

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ   ["De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin." (Ali İmran, 3/31)] ayet-i azîmesi, ittibâ-ı sünnet ne kadar mühim ve lâzım olduğunu pek kat'î bir surette ilân ediyor. Evet, şu âyet-i kerime, kıyâsât-ı mantıkıye içinde, kıyas-ı istisnâî kısmının en kuvvetli ve kat'î bir kıyasıdır. Şöyle ki:"

"Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnâî misali olarak deniliyor: 'Eğer güneş çıksa gündüz olacak.' Müsbet netice için denilir: 'Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki, şimdi gündüzdür.' Menfi netice için deniliyor: 'Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki, güneş çıkmamış.' Mantıkça, bu müsbet ve menfi iki netice katîdirler."

"Aynen böyle de şu âyet-i kerime der ki: Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullaha ittibâ edilecek. İttibâ edilmezse, netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa, netice verir ki, Habibullahın Sünnet-i Seniyyesine ittibâı intaç eder."

"Evet, Cenâb-ı Hakka imân eden, elbette Ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gösterdiği ve takip ettiği yoldur."(1) 

Kıyas, mantık ilminde iki şeyi benzeterek veya mukayese yaparak bir hükme ve sonuca ulaşmaya çalışmanın adıdır. Doğru ve kesin olan iki hükümden üçüncü bir hükmü çıkarmak anlamına da gelir. İki kesin hükümden çıkan üçüncü hüküm de kesinlik kazanır. Bu kıyas metodunda, çok kıyaslama teknikleri ve tarzları vardır. Bu tarz ve metotlardan kesinliğe en yakın olanı "kıyas-ı istisna" denilen kıyaslama metodudur.

Kıyas-ı İstisna: Bir hükmün neticesinin aynı veya nakzı (tersi), mukaddemelerinden (önerme) birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs-ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle; neticesi veya zıddı bizzat kendisinde zikredilen kıyas. "Eğer bu cisim ise, mutlaka bir yer tutar." gibi. Veya "Güneş doğmuş ise, gündüz olmuştur." gibi.Gündüz değilse o zaman güneş doğmamıştır, misali de nakzı ve tersine bir örnektir. Bu kıyas tarzının kuvvetli bir delil kadar kuvvet ve katiyeti vardır ve kesin hüküm bildirir.

Üstad Hazretleri bu nüktede bu kıyas tarzını kullanarak sünnete  uymanın ne kadar kati ve gerekli olduğunu izah ediyor. "Şayet Allah’a sevginiz varsa, onun sevdiği ve razı olduğu sünnete uyarsınız." bu müspet neticedir. "Şayet sünnete uymuyorsanız, demektir ki, Allah’a olan sevginiz ağızda ve görüntüde kalıyor." Bu da menfi neticedir. Malum, yukarıda izah edildiği gibi bu kıyasın bir müspet bir de menfi tarzı vardı ve her ikisi de katiyet ifade etmektedir. 

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.