Allah ile mahluk arasında olan berzah denilen şeyler, alemler var mı, konu hakkında bilgi verir misiniz?


Allah ile mahlukat arasında, herhangi bir mesafe ya da mekan izafe etmek şirktir. Zira Allah, zaman ve mekandan münezzehtir. Allah ile mahlukat arasında sadece ve sadece yaratan-yaratılan, sanat-sanatkar ilişkisi vardır. Allah bir yerde de, mahlukat bu yere çok uzak ve aralarında da çok perdeler ya da berzahlar var demek, tevhit ve tenzih inancı ile bağdaşmaz, bu düşünce tam anlamı ile şirk olur.

Masiva; Allah’dan gayrı her şeyi ifade eden tasavvufi bir tabirdir. Daha ziyade insan kalbinden sökülüp atılması gerektiğini ifade eden kalbi bir haldir. Yani insanın kalbi ancak Allah ile tatmin olur, masiva sevgisi insan kalbini tatmin etmez demek isteniyor bu tabirle. Tabi insan açısından muhabbetullaha yani Allah sevgisine ulaşmanın çok mertebe ve berzahları vardır. Zaten berzah ve masiva tabirleri, insanın manevi terakkisinin bir ifadesi, bir izahatıdır.

Yani insan manen Allah’a yaklaşırken ve terakki ederken, birçok merhale ve dereceleri kat eder, işte berzah ve perde tabirleri  bu yaklaşma derecelerinin ve merhalelerinin adıdır. İnsan kalbindeki para ve mülk sevgisini atıp, yerine Allah sevgisini bina ediyor ise, bir perde ve berzah, Allah’a yaklaşmış demektir, tabi bu yaklaşma mekan anlamında değil, manen terakki anlamında bir yaklaşmadır.