Ye'cüc-Me'cüc taifesi ile alakalı olarak "...Asya ve Avrupa’yı hercümerc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir." deniyor. Açıklar mısınız?


Seddi Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc gibi hadiseler kainatta işlemekte olan mübareze, yani çarpışmak kanununun ve  iman, küfür, mazlum, zalim çarpışmasının iki nümunesi ve misalidirler.

Evet, insanın en küçük dairesi olan kalpten tutun, en büyük dairesi olan semavata kadar mübareze ve mücahede kanunu işlemekte ve devam etmektedir. Kur’an bu  Ye'cüc ve Me'cüc olayında  külli ve umumi kanunun cüzi bir ucunu ve parçasını aklın nazarına vererek, bize ikaz ve ihtarda bulunuyor ve ders veriyor. Yoksa tarihin cüzi ve basit bir hadisesi değildir; külli bir kanunun ucu olmasından külliyet kazanmıştır.

Ye'cüc ve Me'cüc’ün kimler olduğu meselesinde yapılan yorumlara ve tefsirlere mutlak anlamda Kur’an’ın manası ve hakikati demek hatalı ve yanlış olur. Zira Kur’an’ın muhkem manası tevil ve tefsire açık olmayacak kadar net ve sarihtir. Halbuki Ye'cüc ve Me'cüc’ün hangi millet ya da kabile olduğunda bir sarahat ve netlik yoktur. Bu yüzden her müfessir kendi döneminin şartlarına uygun yorum ve tefsirlerde bulunmuşlardır.

Kur’an açık bir dille şu millete  Ye'cüc ve Me'cüc demiş denilemez. Ama işaret ve levhaların izinden gidildiğinde hangi milletler bu kapsama girmiş bunu görmek de  mümkündür. Risale-i Nurların  Ye'cüc ve Me'cüc hakkındaki kapsamlı ve isabetli yorumları bu kabilden olduğu için hakikattir.

"Gelecekte" ifadesi eskiye nispet edilerek söyleniyor. Yani Mançur ve Moğol kabileleri nasıl Asya ve Avrupa’yı perişan ettiler ise (burada kavimler göçüne işaret var) aynı şekilde ahir zamanda, yani bizim dönemimizde de benzer kabileler aynı karmaşaya ve kaosa sebep olacaklar deniliyor. Ama her dönemde böyle kitle hareketlerinin olması mukadderdir. İleriki dönemlerde benzer hareketler olabilir, zira bu kainatın külli bir kanunudur. 

Çin’de kurulan komünizmin anarşist versiyonu olan Maoizm bir cihetle Ye’cüc ve Me’cüc manasını üzerinde barındırıyor denilebilir. Üstad Hazretleri bahsi geçen yerde bu harekete şu cümle ile işaret ediyor: 

"Kur’ân’ın lisan-ı semâvîsinde 'Ye’cüc' ve 'Me’cüc' namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin’den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa’yı hercümerc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hattâ şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır."(1)

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.