Mi’rac hakikatinin iman esaslarında makamı ve yeri nedir?


İsra ve mi’racla ilgili âyet-i kerîmelere iman etmek, kitaplara imanın bir gereğidir. Bir tek ayetin dahi inkâr edilmesi küfrü mucib olur. Zira iman tecezzi kabul etmez.

Yalnız, şu nokta çok önemlidir. Âyetleri kabul etmemek başka, âyetlerin tefsirini yahut tevilini kabul etmemek daha başkadır. Bu ikinciler küfre sebep olmazlar. En sağlam yol bu konudaki ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerini aynen kabul edip, tevillerle fazla uğraşmamaktır. Zira bunda hiçbir fayda olmamakla birlikte, yanlış mukayeselerle hataya düşme ihtimali fazladır.

Üstadımız bu konuda şu güzel değerlendirmeyi yapmaktadır:

"S - Kur’ân, zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilâf olamaz. Halbuki müfessirlerce verilen ayrı ayrı mânâların bir kısmı birbirine muhaliftir."

"C - Azizim! Kur’ân’ın her bir kelâmı, üç kaziyeyi müştemildir.

Birincisi: Bu, Allah’ın kelâmıdır.

İkincisi: Allah’ca murad olan mânâ, haktır.

Üçüncüsü: Mânâ-yı murad, budur."

"Eğer Kur’ân’ın o kelâmı, başka bir mânâya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur’ân’ın başka bir yerinde beyan edilmişse, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lâzımdır ve inkârları da küfürdür. Şayet Kur’ân’ın o kelâmı, başka bir mânâya ihtimali olan bir nass veya zâhir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lâzım olmadığı gibi, inkârı da küfür değildir. İşte, müfessirlerin ihtilâfları, ancak ve ancak şu kısma aittir."(1)

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 6. Ayetin Tefsiri.