"Haydi, çıkılabilir. Niçin çıkmış? Velîler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter." Cevabı özetler misiniz?


“Niçin çıkmış?” sorusunun cevabı “Hikmet-i Mi’rac nedir?” bölümünün tamamıdır.

“Veliler gibi sadece ruhen gitse olmaz mıydı?” sorusuna gelince, velilerin ruhen gitmeleri bedenlerini yerde bırakıp gitmeleri şeklinde anlaşılamaz. Zira ruhun bedenden çıkmasıyla ölüm hâdisesi meydana gelir. Onların ruhen terakki ederek çok yüksek makamlarla kalben irtibat kurmaları ayrı bir hâdisedir. Üstadımız ruhu cismaniyatına gelip gelen o büyük zâtların işlerinin de ruh kuvvetiyle olduğunu beyan ediyor. İnsan ruhu bedende kalmakla birlikte, görme sıfatıyla bir anda yıldızlara nazar edebildiği gibi, o büyük zâtların kâmil ruhları da ilâhî bir ikram olarak ulvî âlemlerle irtibat kurabilmektedirler.

Burada Üstadımızın şu önemli tesbitini hatırlayalam: “Mi’rac yoluyla beka âlemine girdi.”(1)

Mi’rac mucizesi, “velayet-i Ahmediyenin keramet-i kübrası” olarak gerçekleşmiş ve bu dünyadan beka âlemine bir anda gidilmiştir. Bütün müminler beka âlemi olan âhirete ruh-ceset birlikteliği ile varacaklarına göre, Allah Resûlünün (asm.) beka âlemi yolculuğu da cesediyle birlikte gerçekleşecektir ve gerçekleşmiştir. Aksi hâlde şöyle bir hurafeye kapı açılır: Resûllullah’ın ruhu mi’rac yolculuğu için bedeninden ayrılacak, böylece kendisi ölümü tadacak, daha sonra yolculuk dönüşü ruhun tekrar bedene girmesiyle normal hayata devam edilecektir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Şemme (Haşiye).