"Kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir ki, şu kâinatı perişan ve fâni karmakarışık bir vaziyet-i mevhumeden çıkarıp..." Örnekle izah eder misiniz?


"Kâinata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye getirmiştir ki, şu kâinatı perişan ve fâni karmakarışık bir vaziyet-i mevhumeden çıkarıp, o nur ve o meyve ile o kâinatı kudsî mektubât-ı Samedâniye, güzel âyine-i cemâl-i Zât-ı Ehadiye vaziyeti olan hakikatini göstermiş, kâinatı ve bütün zîşuuru sevindirip mesrur etmiş."(1)

Kâinat ağacının en mükemmel meyvesi olan insanın mi’rac ile en yüksek mertebeye çıkması ve İlâhî ihsanlara mazhar olması, bütün kâinat için de “bir hazine ve bir nur-u ezelî ve ebedî bir hediye”dir.

Cenâb-ı Hak Duhan Sûresinde (44/29) şöyle buyruyor: “Gök ve yer onlara ağlamadı.”

Otuz İkinci Söz’de bu ayet hakkında şu açıklama getiriliyor:

"Şu âyet, mefhum-u muvafık ile şöyle ferman ediyor: 'Ehl-i dalâletin ölmesiyle, semâvât ve zemin, onların üstünde ağlamıyorlar.' Ve mefhum-u muhalifle delâlet ediyor ki, 'Ehl- imanın dünyadan gitmesiyle, semâvât ve zemin, onların üstünde ağlıyor.'"(2)

Ağlayan sevinir de… Biz, kâinatın ne tesbihlerini, ne ağlamalarını, ne de sevinmelerini anlayabiliriz. Zira onların ne zatları, ne sıfatları, ne de fiilleri bize benzemediği gibi zikirleri, sevinçleri ve kederleri de bizimkine benzemez. 

İsra Sûresi, 44. âyet-i kerîmede de şöyle buyrulur:

“Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız.”

Burada Üstad Hazretlerinin kediler hakkındaki şu enteresan tespitini hatırlayalım:

“Bidâyette hırhırları arkasında 'Yâ Rahîm' fark edilir. Git gide hırhırları, mırmırları aynı 'Yâ Rahîm' olur; … Sonra kalbime geldi: 'Acaba şu ismin vech-i tahsisi nedir? Ve niçin insan şivesiyle zikrederler, hayvan lisanıyla etmiyorlar?' ..."(3) 

Demek ki bütün hayvanlar içerisinde sadece kediler “Ya Rahîm” zikrini insan şivesiyle yapıyorlar.

Bu çok önemli bir ipucudur. Mi’racın bütün kâinatı sevindirmesine ve bütün varlıklar için büyük bir hediye olmasına da bu açıdan bakmak gerekiyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, Dördüncü Esas.
(2) bk. age., Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.
(3) bk. age., Yirmi Dördüncü Söz, Birinci Dal (Haşiye).