"Kendine mâlik ve sahip değilsin, bir hizmetkârsın…" Firavunlaşmış felsefe lisanı ne demektir? "Esbab namına benimsin." iddiasını nasıl anlayabiliriz?


Firavun kendine son derece bağlı olan Kıptilerine “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diyerek ulûhiyet davasında bulunmuştu. Şeriklerin vekili de güneşe Rab olmak davasında bulunmakla Firavun’u taklit etmiş gibi oluyor.

“Esbab namına benimsin.” ifadesi, güneşi Allah’ın bir mahlûku olarak bilmeyip onun yaratılışını sebeplere isnad etmek mânasına gelir.