"Arkadaş! O zâtı harekete getirip o inkılâpları kendisine yaptıran ancak bir kuvve-i kudsiyedir." Kutsi kuvvet ile izah eder misiniz?


"Yedinci Reşha: Arkadaş! O zatı harekete getirip o inkılapları kendisine yaptıran ancak bir kuvve-i kudsiyedir. Evet, bilhassa Ceziretü’l-Arab’da yaptığı inkılap ve icraata bak."(1)

Kuvve-i kudsiye burada gücünü Allah’tan alması, Ona dayanması ve Onun yardımı ile hareket etmesi anlamına geliyor. Peygamberler Allah’a dayanır ve Onun yardımı ile hareket ederler, mucizeleri de Allah tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca kuvve-i kudsiye burada nübüvvet ve mucize anlamına da geliyor. Peygamber Efendimiz (a.s.m) bütün icraat ve inkılaplarında gücünü Allah’tan almakta ve Ona dayanmakta idi. Yoksa kendi şahsi çaba ve gücü ile bu işleri yapmış değildir. 

Cümlenin geçtiği yerin devamında, izah sadedince şu cümleler verilmiştir: 

"O sahralarda, o çöllerde, âdetlerini muhafazada çok mutaassıp ve asabiyetlerinde  fevkalâde  inatçı ve kasâvet-i kalb ve merhametsizlikte emsalsiz ve hattâ diri diri kızlarını toprağa gömüp öldürürlerken müteessir bile olmayan pek çok vahşî kavimler oturmakta idiler. O zât-ı nuranî, kısa bir zamanda, o kavimlerin ahlâk-ı seyyielerini kaldırarak ahlâk-ı hasene ile tebdil ettirdi."

"Hattâ, o zât-ı mürşidin (a.s.m.) telkin ettiği iman nuru sayesinde, o vahşî insanlar, insan âleminde insanlara muallim oldular. Ve medeniyet dünyasında, medenîlere üstad oldular. O zâtın (a.s.m.) şu kadar geniş ve azîm saltanatı, yalnız zahirî bir saltanat değildir."

"Daha geniş ve daha derin yerde saltanat-ı bâtıniyesi vardır ki, bütün kalbleri ve akılları kendisine cezb ve celb etmiştir. Ve bütün ruhları ve nefisleri teshir etmiştir ki, kalblere mahbub, akıllara muallim ve tenvir edici ve nefislere mürebbî ve ruhlara sultan olmuş ve olmaktadır."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Reşhalar, Yedinci Reşha.
(2) bk. age.