"Yâ Rabbi! Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle!" Meleklerin şefaati ne demektir, nasıl olacak?


Meleklerin, Allah’ın razı olduğu kullarına şefaat edebileceği ayetlerde şu şekilde ifade edilmektedir:

"Göklerde nice melekler vardır ki, şefaatları hiçbir fayda vermez. Ancak, Allah'ın dilediği ve razı (hoşnut) olduğu kimseler hakkında onun izniyle (meleklerin şefaati) fayda verir." (Necm, 53/26)

"O, onların yaptıklarını da yapacaklarını da açıkladıklarını da gizlediklerini de bilir. Onlar sadece onun razı olduğu kimse hakkında şefâat ederler. Ona duydukları tazimden ötürü çekinir, titrerler."  (Enbiya 21/28)

"Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerini zikir ve ona hamd ederler. Ona gerçekten iman ederler ve müminler için şöyle mağfiret diler ve dua ederler: 'Ey Ulu Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır! O halde tövbe edenleri ve senin yoluna tâbi olanları, affet ve onları cehennem azabından koru!' "

'Ey bizim ulu Rabbimiz! Sen, onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki sen azîz ve hakîmsin (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin).'

'Hem onları kötülüklerden, günahlardan koru! Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhakkak ki ona (ukbada) merhamet edersin.' İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur." (Mümin, 40/7-9)

Meleklerin en büyük şefaat şekli; insanlar için dua ve mağfiret talep etmeleridir.