"...hava unsuru da bir (hüve) olarak âlem-i misal ve âlem-i manaya bir anahtar oldu.” deniyor. Alem-i misal ve alem-i manaya anahtar olmasını nasıl anlayabiliriz?


Allah’ın her bir isim ve sıfatının galiben tecelli ettiği bir alan, bir makam vardır. Bu makamda ve alanda bir isim ve sıfat galipken, diğer isim ve sıfatlar  ona tabidir, onun riyaseti altında işlerler. Tabir yerinde ise o makam ve alanda bir isim ve unvan diğer isimleri kontrol edip tedbir eder. İşte Üstad'ın arş kavramı hakkındaki açılımı da bu manadadır.

Allah’ın her isim ve sıfatı diğer ve isim ve sıfatlardan hem hüküm hem de mana olarak farklı olmasından dolayı, arşı hükmünde tecelli edeceği makam ve alanda farklı ve başka bir şekle ve vasfa girer.

Mesela, irade sıfatının mana ve hükmü ile kudret sıfatının mana ve hükmü nasıl farklı ise, bu sıfatların galiben tecelli ettiği makam ve alanlar da ona göre farklıdır. Üstad Hazretleri  burada bu manaya da işaret ediyor. Allah’ın irade sıfatı kudret sıfatına nispetle daha nahif ve latif olmasından, tecelli alanı olan hava da ona göre nahif ve latiftir. Havanın irade sıfatına arş olmasında bu mana da vardır. Işık ve nurun ilim sıfatına arş olması da benzer manadadır...

Hava unsurundan bir parça hüve, yani bir nefeslik kelam, nasıl maddi hava unsurunda birçok mucizevi işlere ve vazifelere mazhar oluyor ise, bir kelamın birçok kulağa eksilmeden ve bölünmeden gitmesi gibi, aynı şekilde hava unsuru bir bütün olarak  mana ve misal aleminde  bir çok hakikatlerin anahtarı oluyor.

Hava letafet noktasından mana ve misal alemine çok benziyor. Bu noktada o alemlerin anlaşılmasında bir miyar bir mikyas olabilir. Yani anahtar olmasını bu letafet benzerliği olarak anlayabiliriz.   

Okumak için tıklayınız:

Hüve Nüktesi