TAHRİM


Haram kılma veya haram kılınma. Yasaklama.