"Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar..." Buradaki mağlubiyetten kasıt ne olabilir?


"Fıtratımdaki hadsiz aczimle beraber, ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecridim içinde ehl-i dünya desiseleriyle, casuslarıyla bana hücum ettikleri hengâmda kalbimde dedim: 'Elleri bağlı, zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor. O biçarenin (yani benim için) bir nokta-i istinad yok mu?"(1)

Üstadımız bu ifadeleri ile mağlubiyeti “elleri bağlı, zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor.” şeklinde izah ediyor. Yani devlet ordusu, hükümeti ve emniyeti ile Üstadı mutlak bir tecrit altına alıp her şeyden mahrum bir vaziyete sokuyor. Bu da zahiri ve bedeni açıdan bir mağlubiyet anlamına geliyor. 

Üstadımız üzerinde o denli bir tecrit ve tarassut uygulanıyor ki, normal bir insanın buna tahammül etmesi âdeta imkânsız. İşte bu ağır baskı ve tecrit “Allah bize yeter; o ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân, 3/173)  ayetini tam manası ile hissettiriyor. Bu ayetin verdiği manevi imdad ve meded hakkalyakin bir seviye ve makama çıkıyor. 

Özetle mağlubiyet, Üstad üzerinde kurulan ağır bir baskı, tecrit, tarassut ve mahkumiyeti ifade ediyor.

1) bk. Şualar, Dördüncü Şua.