Kaside-i Ercüze hakkında bilgi verir misiniz, nasıl ulaşabiliriz?


Ercüze, Hz. İmam-ı Ali (ra) tarafından Bahr-ı Recez vezni üzere yazılan ve istikbalden haber veren meşhur kasidenin adı. (Mecmuat-ül Ahzab'ın 582. sahifesinden 597. sahifesine kadar o Ercuzedir.)

"O Ercuzenin mevzuu ve içindeki maksad-ı aslî; İsmi A'zamı tazammun eden altı ismin ehemmiyetini beyan etmek, hem o münâsebetle istikbaldeki bir kısım umur-u gaybiyeye ve te'sis-i İslâmiyette bir kısım mücâhedâtını işâret etmektir. Evet, Hz. İmâm Üstâdı olan Habibullah'dan (A.S.M.) aldığı dersin bir kısmını işarî bir surette zikrediyor..."(1)

Bu kasidenin müstakil olarak basıldığıyla alakalı bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak dini kitap satan kitapçılardan "Mecmuatü'l-Ahzap" temin edilerek, Hz. Ali (ra)'nin bu "Ercüze" adlı kasidesine ulaşılabilir. 

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, On Sekizinci Lem'a.