"Dünya, öküz ile balık sırtındadır." hadisinin kaynaklarını verebilir misiniz?


Me'hazler: Hayat-ül Hayavan-ül Kübra, son kısmı "Acaib-ül Mahlûkat" sh: 309; Tefsir Ed-Dürr-ül Mensur - Suyutî 6/124 ve 261; El-Metalib-ül Âliye 3/391; Şuab-ül İman - Beyhakî sh: 433; Tefsir-i Ruh-ul Beyan - Burusevî 8/156.

Zabıt şekli: Rivayet iki üç tarik ve ayrı lafızlarla gelmiştir. Râviler İbn-i Abbas (R.A.), Vehb bin Münebbih ve Rubay' İbn-i Zeyd (R.A.)'dır.

İbn-i Abbas'ın tarikinde:

"Arş'ı dört melâike hamletmişlerdir. Bu meleklerden birisi sûreten insan gibidir. Birisi de sevr, yani öküz sûretindedir. Birisi de kartal sûretinde ve diğer birisi de arslan sûretindedir."

Vehb bin Münebbih'in tarîkinde:

"Arş'ı dört melâike omuzlarında taşırlar. Bu meleklerin her birisinin dört tane yüzü vardır. Bir yüzü sevr, biri arslan, biri kartal, biri de insan yüzü gibidir..."

İbn-i Zeyd'in tarikinde: (El-Hakka Sûresi, âyet:17) tefsirinde, Resul-i Ekrem (asm.)'dan rivayet ile ferman buyurmuş ki:

"Bugün Arş'ı dört tane melâike taşımaktadır. Amma kıyamet gününde onu sekiz tane melâike taşıyacaktır."(1)

(1) bk. Abdükladir BADILLI, Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları.