Nur Şakirtleri İtikatte Eş'ari midir?


Nur talebeleri belli bir mezhebe yönlendirilmemiştir. Bediüzzaman kendisi Şafii mezhebine uyduğu hâlde, kimseye bir mezhep tavsiye etmemiştir. Dolayısı ile her Nur talebesi hangi mezhebe mensup idiyse, o mezhebini devam ettirmiştir.

Özetle ifade edecek olursak; bir kişi Nur talebesi olmadan önce, ameli ve itikadi olarak hangi mezhebe bağlı ise, o mezhebi devam ettirmekte olduklarını söylemek mümkündür.