Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarriften; Peygamber Efendimiz hakkındaki giriş cümlelerini açıklar mısınız?


Burada Peygamber Efendimizin (asm) manevî şahsiyeti tarif ediliyor ve onun (asm) şahs-ı manevîsinin büyüklüğüne ve Allah katındaki yüksek makamına işaret ediliyor.

"Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; o burhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzâkiri; bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya tarâvettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir dâvâsını, mucizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar."(1)

Resul-i Kibriya Efendimiz (asm.) için bütün dünya bir mescit hükmünde, Mekke bu mescidin mihrabı Medine ise minberidir. Peygamber Efendimiz (asm.) İslâm dinini insanlığa Medine’den talim ettirdi. O (asm), bütün iman ehline imamdır, önderdir. Dini ve hitabı bütün insanlığadır. Bütün peygamberlerin reisi, bütün evliyanın efendisidir. Peygamberlerden ve evliyadan oluşmuş zikir halkasının başıdır. Bütün peygamber gösterdikleri binlerce mucizeleri ile ve bütün evliya kerametleriyle onun davasını tasdik ve ispat etmişlerdir.

1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.