Birinci Mektup'ta bahsedilen İkinci ve Üçüncü hayat tabakaları birbirlerine çok yakın görünüyor. Aralarında nasıl bir fark vardır?


"İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyet değillerdir. Bazen, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler; fakat bizim gibi mecbur değillerdir." (1)

Bu hayat tabakasında beşeriyet de hükmediyor. Yani yeme, içme ve beşerî bazı ahvaller mevcuttur. Yalnız beşerîyetten farkı, beşerîliğe kayıtlı ve mecbur değildirler. İstediği zaman melek, isteği zaman beşer gibi bir hayat sürebiliyorlar.

"Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvâtta bulunurlar."(2) 

Bu hayat tabakasında ise beşeriyetten tamamen sıyrılmış, nuranî ve melek gibi bir hayat sürdürülüyor. Mübarek cesetleri ruh hafifliğinde ve nuraniyetindedir. Beşerin sakil ve kayıtlı durumları tamamen ortadan kalkmıştır.

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

2) bk. a.g.e.