İncir için kullanılan, "Ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menâfiindeki nimet-i İlâhiyeyi kasemle hatıra getiriyor." cümlesini nasıl anlamalıyız?


"Cenâb-ı Hak, tîn ve zeytinle kasem vasıtasıyla azamet-i kudretini ve kemâl-i rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek, esfel-i sâfilîn tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip, şükür ve fikir ve iman ve amel-i salih ile, tâ âlâ-yı illiyyîne kadar terakkiyât-ı mâneviyeye mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tîn ve zeytinin tahsisinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nâfi olması ve hilkatlerinde de medar-ı dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü, hayat-ı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıda-yı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi; incirin hilkati, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi bir harika mucize-i kudreti gösterdiği gibi, taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menâfiindeki nimet-i İlâhiyeyi kasemle hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve amel-i salihe çıkarmak ve esfel-i sâfilîne düşürmemek için bir ders veriyor."(1)

İncir, bereket ve verimlilik noktasından, diğer meyve ve sebzelere fark atan bir meyvedir ki; bu yüzden bir çok kültür ve toplumda incir kutsal ve verimlilik sembolü olarak kabul ediliyor. "Devam" ifadesi bu verimlilik ve istikrara işaret ediyor olabilir.

"İncirin, hurmanın ve zeytinin bittiği yerde bit." sözü de "Sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır." mesajı veriliyor.

Anadolu ve Ege’nin bütün medeniyetlerinde yer alan incir, kuşaklar boyu hep bolluğun ve bereketin simgesi olmuş.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.