"İnsan, bazı frenkler ve frenkmeşrepler gibi ihtirâsât-ı hayvâniyede terakki ettikçe, daha şiddetli bir hayvâniyet mertebesini alır." cümlesini açıklar mısınız?


İnsan nasıl ki, güzel bir terbiye ile güzel merhaleler kat ediyorsa, kötü bir terbiye ile de kötü merhaleler kat eder. İyi bir insanın terbiyesinde geçen insanlar ekseriyetle müsbet gelişim gösterirken, kötü bir insanın terbiyesinde geçenler ise menfi yönde kişilik kazanırlar.

İnsanın hem hayra hem de şerre kabiliyeti vardır. Bu kabiliyetler hangi yönde işlenirse insan o yönde kemale erer. İnsanın bu kabiliyetlerini kimin ve hangi ideolojilerin işlediği önemlidir. Hayra ve şerre müsavi duran bir çocuğu satanistlerin terbiyesine versek, o çocuk kedi ve insan kesen bir canavara dönüşür. Aynı çocuğu Hazreti Gavs’ın terbiyesine vermiş olsak, kamil bir insan ve büyük bir evliya olur.

İşte Frenklerin, yani Batı ideolojilerinin fikir ve terbiyesi insanı insaniyetten uzaklaştırıp hayvanileştiriyor. Bütün zararlı akım ve ideolojilerin paradigması ve beslendiği memba Batı medeniyetidir. İnsan bu medeniyette ne kadar ilerlerse, hayvaniyette de o nispette ilerler. Zira bu medeniyette insani duygular susturulur ve hayvani hisler ön plana çıkarılır.

Yemek, içmek ve şehvet insanda bulunan hayvani taraflardır. İşte Batı medeniyeti bu taraflar üzerinde yoğunlaşarak, insanı adeta hayvaniyet mertebesinde terakki ettiriyor. Ancak insanda akıl ve dolayısı ile geçmiş ve gelecek endişesi, korkusu olduğu için, hayvan da olamaz, olsa olsa canavarlaşmış bir şeytan olur.

Batının müspet ilimleri ve Kur’an ile barışık düşünce sistemleri bahsimizin dışındadır, iltibas olmasın.