"İkinci cihet, padişahın ihsânât-ı hususiyesidir ve evâmir-i hassasıdır ki, umumî kanunun fevkinde, bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir." Bu temsili kısaca izah eder misiniz?


"Bunu bir temsille fehme takrib edeceğiz. Şöyle ki:"

"Bir padişahın umumî saltanatı ve kanunuyla, merhamet-i şahanesi umum efrad-ı millete teşmil edilebilir. Her fert, doğrudan doğruya o padişahın lûtfuna, saltanatına mazhardır. O suret-i umumiyede, efradın çok münasebât-ı hususiyesi vardır."

"İkinci cihet, padişahın ihsânât-ı hususiyesidir ve evâmir-i hassasıdır ki, umumî kanunun fevkinde, bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir."(1)

Allah’ın ikram ve ihsan etmesi umumî bir kaidedir. Mahlûkat içinde ne kadar ikram ve ihsana muhtaç varlık varsa bu umumî ikram ve ihsan kanunundan istifade eder. Denizin dibindeki balıktan tutun da semanın derinliklerindeki meleklere kadar her mahlûk, Allah’ın ikram ve ihsanına mazhar ve ma’kestir.

Bu umumî ikram ve ihsan kanunundan başka Allah’ın her bir mahlûkuna hususî bir ikramı ve has bir tecellisi de vardır. Mesela, orduda bütün askerlere belli bir kanun dâhilinde iaşe dağıtılıyor.  Mesela, herkese bir ekmek, bir kumanya veriliyor ama zor bir vazifeye giden askerlere daha farklı iaşe veriliyor. Bu askerlere farklı bir muamele edilmesi ve hususî bir ikramda bulunulması vazifenin ehemmiyetli ve ağır olmasından dolayıdır.

Helaket ve felaket asrının imamı olan Üstad Hazretlerine hususî ve harika ihsanların verilmesi, bulunduğu asrının dehşeti ve meşakkatine binaendir. Cenab-ı Hakk’ın, çok ağır şartlarda, ağır ve mühim vazifeler ifa eden kullarına hususî bir ikramda bulunması merhamet ve gınasının bir şe’nidir ve gayet makuldur.

“Madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’aniye omuzumuza ihsan-ı İlahî tarafından konulmuş.” (21. Lem’a)

Risale-i Nurlar ve iman hizmetinde bulunan Nur şakirtlerinin harika bir şekilde ikram ve ihsanlara mazhar olmasında bu hakikat azim ve ehemmiyetli bir yer tutar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci meselesinin Hatimesi.