Bediüzzaman "Sekseninci bedenimdeyim." demiş midir? Bu nasıl oluyor?


Ed-Dâî
1 Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde
Said’den yetmiş dokuz emvat 2 bâ-âsâm âlâma.

Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş,
Beraber ağlıyor 3 hüsrân-ı İslâma.

Mezar taşımla pür-emvat enîndar o mezarımla
Revânım saha-i ukbâ-yı ferdâma.

Yakînim var ki, istikbal semâvâtı, zemin-i Asya
Bâhem olur teslim yed-i beyzâ-yı İslâma.

Zira yemin-i yümn-ü imandır,
Verir emn ü eman ile enâma.
(1)

"Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş, Beraber ağlıyor hüsrân-ı İslâma."

Meali: Ayaktaki cesedim, sekseninci cesedim olmuştur. Ve o mezara sanki bir mezar taşı hükmündedir. Bütün o bedenlerim, yani bütün hayatım, âlem-i İslam'ın düştüğü bu acı hâle ağlıyor.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının ve İslam’ın merkezine yeni bir rejimin kurulması ile İslam alemi çok zor  bir duruma düşmüştür. İslam ümmeti o eski parlak gücünü yitirmiş, birbirinden uzak ve parçalanmış bir hale düşmüştür. Bu elem verici hallerden dolayı Üstad ruh halini bu mısralar ile ifade ediyor.

"Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Said'den yetmiş dokuz emvat bâ-âsâm âlâma."

Meali: Yıkılmış bir mezarım ki, içinde Said’den yetmiş dokuz cesed, günahlarıyla ve elemleriyle yığılmıştır.

Üstad Hazretleri burada yaşadığı her seneyi bir mezar taşı olarak tasvir ediyor. Haşiyede izah edildiği gibi, insan vücudu altı ayda bir tazelendiği için, vücut altı ayda bir ölür, sonra tekrar yeniden dirilir, demektir. Üstad Hazretleri her altı ayda ölen cesedini mezara atılmış bir taş kabul ediyor.

 Üstad bu mısraları yazdığında kırk yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yetmiş dokuz yaşına kadar da yaşayacağına hissi kablelvuku olarak işaret ediyor. Her altı ayı bir taş kabul edersek yetmiş dokuz, taşı ikiye bölünce Üstad'ın bu şiiri yazdığı tarih olan 1921 senesinin  takriben kırk olduğu ortaya çıkıyor. Bu şiirin yazıldığı tarih 1921 olup  Üstad Hazretlerinin  bundan tam kırk sene sonra yani 1960 da  vefat ettiği sabit olduğuna  göre, Üstad Hazretlerinin  kerameti yazıya geçmiş oluyor.

 Bu cümlenin onun imzası olması ise, ömür sayfasının ve mektubunun bitişine imzasını atması anlamındadır. Yani benim ömrüm bu kadar olacak, bu şiir ve bu mısra da buna şahit ve imza niteliğindedir diyor. 

Burada anlatılanlarda, seksen tane farklı ve ayrı beden söz konusu değildir. Kimsenin ruhu kimsenin cesedine girmez. Reenkarnasyon batıl ve küfür bir fikirdir, İslam bu fikre asla onay vermez. Bu yüzden Üstad Hazretlerinin bu ifadelerinden tenasühe ruhsat çıkmaz.

Dipnotlar:

1 : Bu kıt’a onun imzasıdır.
2 : Her senede iki defa cisim tazelendiği için, iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said yetmiş dokuz senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak.
3 : Yirmi sene sonraki bu şimdiki hali, hiss-i kablelvuku ile hissetmiş.

(1) bk. Sözler, Lemeât, Ed-Dai.

Ed-Dâi'nin yorumunda ilave bilgi için tıklayınız:

REENKARNASYON