Üstad taklidi imanı tahkiki imana çevirmek için iki yolun olduğunu söylüyor. Birisi tasavvuftaki şuhudi imandır. Halbuki, İmamı Rabbani Hazretleri "Mektubat" adlı eserinde tarikata girmek için tahkiki imanın gerekli olduğu söylemiyor mu?


"Birinci emare: İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha selb edilmeyeceğine ehl-i keşif ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: 'Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir.' Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letâife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor."

"Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velâyet-i kâmile ile keşif ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhûdîdir."

"İkinci yol, iman-ı bilgayb cihetinde, sırr-ı vahyin feyziyle, burhanî ve Kur'ânî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkalyakîn derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakînle hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir."(1)

Tahkiki imanın bir çok mertebesi vardır ki, İmam Rabbani, bu mertebelerin en asgarisi olmadan tarikatta gidilmez diyor. Yoksa tahkiki imanın öyle derece ve makamları vardır ki, tarikatın asıl hedefi o derece ve makamlara seyrü süluk ile ulaşmaktır. Sarsılmaz ve bütün latifelere sirayet etmiş bir tahkiki iman derecesini hem tarikat hem de Risale-i Nur mesleği hedef ittihaz etmiştir.

Tarikatın sadece velayet makamına ulaştırdığını düşünmek eksik bir bakış açısıdır. Tarikatın asıl amacı tahkiki imanın hadsiz makamlarına vasıl olup, şuhudi bir imana erişmektir. Öyle ise tahkiki imanın ilk makamı ile şuhudi makamı arasında çok makamlar vardır ki, tarikat bu makamlara ulaşabilmenin ilk şartı olarak tahkiki imanın ilk makamını şart koşuyor. Şayet mürid tahkiki imanın ilk aşamasına ulaşmamış ise, tarikatta gitmek kabil değildir. Zira tarikat, sistemini ve disiplinini tahkiki imanın ilk aşaması üzerine inşa ediyor.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (13. mektup).