"Mümtaz bir zâtı görüyoruz ki, elinde mu’ciznümâ bir kitap, lisanında hakaik-âşinâ bir hitap, bütün benî Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor..." Üçüncü Reşha'yı özetle açıklar mısınız?


Kur’an, Allah’ın kelamı olması hasebiyle bütün mahlukatın üzerinde ve üstündedir ve bu kitab-ı mukaddes ilk ve öncelikle olarak Hz. Peygamber (asm)'e indirilip talim edilmiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm) bütün yaratılmışların baş hocası baş muallimidir.

Kur’an, zannedildiği gibi sadece insanlara tahsis edilmemiş, cin ve meleklere de bir rehber bir model bir ders kitabıdır.

Hz. Peygamber efendimiz (asm)'in hocası ve mürebbisi Allah’tır, yani Kur’an-ı Kerim'dir. Dolayısı ile onun aldığı ilim ve terbiye bütün mahlukatın fevkindedir. Hiçbir mahlukat ya da melek onun faziletine, derinliğine, kulluğuna, ilmine ve imanına yetişemez. 

"Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik."(Enbiyâ, 21/107)

Andolsun içinizden size aziz bir peygamber gelmiştir..."(Tevbe, 9/128)

"Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah`ın izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik."(Ahzap, 33/45-46)

“Ve sen elbette yüksek bir ahlâka sahipsin.”(Kalem, 68/4)

Yukarıdaki âyetler ve “Levlake levlak, lema halaktul eflak” hadisi de bu manaya işaret eden birer serlevhadır.

Üçüncü Reşha'da genel hatları ile  bütün varlıklara hitap eden ve kâinatın yaratılış sırrını açıklayan bir hatip olarak Hz. Muhammed (asm)'in konumunun önemi ve kainatın kurulmasında yegane bir gerekçe olduğu izah ediliyor.

Evet, Peygamber Efendimiz (asm) getirdiği İslam ve iman nuru ile kainat ve alemlerin yaratılış sırlarını ve gizli hususiyetlerini izah ediyor.

İnsanlığın, aklı ile çözemediği zor meselelere açıklık getirip, insanlığı büyük bir belirsizlik ve karanlıktan kurtarıyor. İnsanın şu kainattaki vazifesi ve konumunun ne olduğunu tespit ve tayin ediyor.

Ölümün hiçlik ve yokluk olmadığını, ebedi bir hayatın başlangıcı olduğunu insanlığa göstererek, insanlığı büyük bir ıstırap ve sıkıntıdan kurtarıyor.

"Bu alem neden ve niçin yaratılmış, insanın bu alemdeki konumu nedir, insanlık nereye gidiyor?" gibi, insanlığın ortak sorularına ve sorunlarına çözüm ve aydınlık getiriyor.