"Elinde mu’ciznümâ bir kitap, lisanında hakaik-âşinâ bir hitap, bütün benî Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe,.." İzah eder misiniz?


"Elinde mu’ciznümâ bir kitap, lisanında hakaik-âşinâ bir hitap, bütün benî Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor."

Kur’ân, Allah’ın kelamı olması hasebiyle bütün mahlûkatın üzerinde ve üstündedir. Bu kitab-ı mukaddes ilk olarak ve öncelikle Hz. Peygambere (asm) indirilip talim edilmiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm) bütün yaratılmışların başmuallimidir.

Kur’ân, meleklere de bir rehberdir.

Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) mürebbisi Allah’tır ve onu (asm) Kur’ân-ı Kerim vasıtasıyla en mükemmel bir şekilde terbiye etmiştir. Dolayısı ile onun aldığı ilim ve terbiye bütün mahlûkatın fevkindedir. Hiçbir mahlûk ya da melek onun faziletine, ilmine ve imanına yetişemez. 

"Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107)

"Andolsun içinizden size aziz bir peygamber gelmiştir..." (Tevbe, 9/128)

"Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik." (Ahzab, 33/45-46)

"Ve sen elbette yüksek bir ahlâka sahipsin." (Kalem, 68/4)

Bu âyetler ve "Levlake levlak, lema halaktul eflak." hadis-i kudsîsi de bu manaya işaret eden birer serlevhadır.

Bu Reşha'da, genel hatları ile bütün varlıklara hitap eden ve kâinatın yaratılış sırrını açıklayan bir hatip olarak Hz. Muhammed’in (asm) ehemmiyeti ve kâinatın var oluşuna yegâne bir vesile olduğu izah ediliyor.

Evet, Peygamber Efendimiz (asm) İslâm ve iman nuru ile kâinatın yaratılış sırlarını izah ediyor. İnsanlığın, aklı ile çözemediği derin meselelere açıklık getirip, onları cehalet karanlığından kurtarıyor. İnsanın şu kâinattaki vazifesinin ve yaratılış gayesinin ne olduğunu ifade ediyor.

Ölümün hiçlik ve yokluk olmayıp  ebedî bir hayatın başlangıcı olduğunu insanlığa ders vererek, onları büyük bir ıstıraptan kurtarıyor.

"Bu âlem ve insan niçin yaratılmış, insanlık nereye gidiyor?" gibi, insanlığın ortak sorularına çözüm getiriyor.