Ubudiyet ile vazife-i risalet arasındaki ince sınırı nasıl algılamalıyız; birbirinden farkları nedir?


Ubudiyet; Hz. Peygamber (asv)'in Allah’a karşı kulluğu iken, vazife-i risalet; Peygamber (asv)'in, Allah ve insanlara karşı ödevi ve sorumluluğudur.

Ubudiyette Hz. Peygamber (asv)'in iman ve ibadeti söz konusu iken, vazife-i nübüvvette Allah’tan aldığı emir ve yasakları, insanlığa harfiyen aktarması söz konusudur.

Ubudiyetin sınırları müphem ve mutlak iken, vazife-i risaletin sınırları muhkemdir. Zira Peygamber (asv) risalette sadece mübelliğdir, ziyade ve noksan yapamaz.

Ubudiyet, şahsi ve özel bir ahval iken, vazife-i risalet umumi ve alemşümul bir ahvaldir.

Ubudiyet, irade temelli bir durum iken, vazife-i risalet vehbi ve cebri bir durumdur. Zira hiçbir peygamber nübüvvet vazifesini gönüllü veya iradesi ile üzerine almamıştır.