Irkçılık fikri, Emevîler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve hürriyetin başında “kulüpler” suretinde büyük zarar gördüğü ifade ediliyor. Emeviler Arap ırkçılığı mı yapmış? Şimdiki Baas rejimleri onun eseri midir acaba? Kulüpler nelerdir?


Kavmiyetçiliği esas alan Emeviler, kendi kabilelerini diğer kabilelerden ve ırklardan üstün gördü; İslâm’ın inkişafına büyük zararlar verdiler ve nihayet tarih sahnesinden silindiler.  Kavmiyetçilik gurur, enaniyet, üstünlük iddiası ve asalet dâvası gibi menfi esaslara binâ edildiğinden içtimaî hayatta daima fitne ve fesadı körükler, huzursuzluk ve keşmekeşliğe sebep olur. Meziyet ve faziletleri kendine hasretmek, kusur ve noksanlıklarını görmemek kavmiyetçiliğin şiarıdır.

Emeviler, Hz. Muaviye (ra)'dan sonra yoldan çıkıp Arap milliyetçiliğini İslam’ın önüne geçirerek, adaletten uzaklaşmış, nice günahlara bulaşmış ve zulümler yapmışlardır. Emevilerin hepsini zalim ve günahkâr görmek doğru olmadığı gibi, tümünü adil olarak görmek de son derece yanlıştır. Emevilerin bazı dönemlerinde çok parlak halifeler hükmetmiştir. Ömer bin Abdulaziz bunun en güzel timsalidir. Bu mübarek zâta beşinci Raşid halife nazarı ile bakan İslam âlimleri de olmuştur.

Ekseriyetle Emevilerin idarî yapısında dinden ziyade, Arap milliyetçiliği ve saltanat siyaseti hâkim idi. Ehl-i beytin imamlarında hükmeden fikir ise, din ve hilafet idi. Emeviler, Ehl-i beyti kendilerine büyük bir rakip ve düşman gördükleri için, onların her adımını ve hareketini takip etmiş, zaman zaman da katl ve zulümler yapmışlardır.

Emevi devletinin o acımasız ve canice fiillerinin temelinde saltanatı muhafaza etmek vardır. Emevi Devletinin idarecilerinin ekserisinde din ve takva zayıf olmasından dolayı, zulüm ve canilikte çok ileri gitmişlerdir. Emevi Devletinin yıkılmasından sonra hilafet, Ehl-i beytin hâkim olduğu Abbasilere geçmiştir.

Günümüzdeki Baas tipi milliyetçilik, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik cereyanının bir neticesidir. Emevi milliyetçiliğiyle bir alâkası yoktur.