"...ta münteha sahifesi olan daire-i ehadiyyete kadar..." ifadesini izah eder misiniz?


"Öyle bir kitabın umumunu ve küllî hakaikini ders vermek için gayet yüksek bir seyrü sülûk ettirmek hikmeten lâzımdır. Yani, birinci sahifesi olan tabakat-ı kesretin en nihayetinden tut, tâ müntehâ sahifesi olan daire-i ehadiyete kadar bir seyeran ettirmek lâzım geliyor. İşte şu temsille Miracın ulvî hikmetlerine bir derece bakabilirsin."(1)

Kesret tabakası içinde yaşadığımız maddi alem ve bu tabakanın en nihayeti ise uzayın sonudur.

Münteha sayfası ise, varlık ağacının en uç noktasıdır ki, bu noktada artık Allah’ın Zat-ı Akdesi Hazreti Peygamber Efendimize (asm) ehadi bir şekilde tecelli ve tezahür ediyor. Yani bir tek Zat olan Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in gözünde bütün yaratılmışlar ve imanın altı rüknü aşikar ve okunaklı bir şekilde tezahür etmiştir.

Hazreti Peygamber (asm) öyle bir irtifaya çıkmış ki, bütün varlık ağacı âdeta onun nazarının altında kalmış. Sadece Allah’ın Zat-ı Akdesi keyfiyetsiz bir şekilde tecelli ve tezahür ediyor. İşte Peygamber Efendimiz (asm) mazhar olduğu bu nimet ehadiyetin bir tecellisidir. Yani kendisi bir cüzi iken, külliye zarf olmuştur.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.