Basit bir insanın Allah'ı inkar etmesi, neden ebedi cehenneme atılacak kadar ilahi hiddete sebep oluyor? Risaleler ışığında açıklar mısınız?


Ebedi cehennemin sebebi kafirin, küfrü ile İzzet-i İlahiyeye dokunması, onu inkar edip, onun doğru dediğine eğri demesidir. Evet küfrün mahiyetinde Allah’a bir meydan okuma ve onu tahkir etme ve ona hürmetsizlik  manası vardır ki, Allah’ın bu ağır suçları görmezden gelip cezalandırmaması mümkün ve kabil değildir. Böyle ağır suçlara kayıtsız kalmak zillettir ki, Allah zilletten mukaddes ve beridir. Üstad'ın ifadesi ile:

“Nasıl ki küfür, Cehenneme duhulüne sebeptir. Öyle de, Cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Zira, küçük bir hâkimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celâli bulunsa, bir edepsiz ona serkeşâne dese, 'Beni tedip etmezsin ve edemezsin.'; herhalde, o yerde hapishane yoksa da, tek o edepsiz için bir hapishane teşkil edecek, onu içine atacaktır."

"Halbuki, kâfir, Cehennemi inkârla, nihayetsiz izzet ve gayret ve celâl sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz Kadîr bir Zâtı tekzip ve isnad-ı acz ediyor, yalancılıkla ve aczle itham ediyor, izzetine şiddetle dokunuyor, gayretine dehşetli dokunduruyor, celâline âsiyâne ilişiyor. Elbette, farz-ı muhal olarak, Cehennemin hiçbir sebeb-i vücudu bulunmazsa da, şu derece tekzip ve isnad-ı aczi tazammun eden küfür için bir Cehennem halk edilecek, o kâfir içine atılacaktır.”
(1)

İzzet-i İlahi: Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını ifade eden bir kelimedir. Büyüklük ve kibirde Allah tek ve yektadır. Kimse onun kibir ve büyüklüğü karşısında duramaz, onun kibir ve büyüklüğü karşısında her şey zillettedir. Her şey onun sonsuz büyüklüğü karşısında küçüktür.

İzzet-i İlahi’nin küçük bir lemasını üzerinde tecelli suretinde taşıyan bir insan dahi, kendine yapılan tahkire karşı izzet-i nefis gösterirse, elbette izzet ve azameti sonsuz olan Allah’ın sonsuz tahkir ve hakaret içeren küfrü ebedi cezalandırması onun izzet ve şanındandır.

Evet, küfür ve inkarın özü yalandır ve yalan üzerine bina edilmiştir. Bu yüzden kafir ve münafıklar en büyük yalancılardırlar. Küfür ve inkarları ile Allah’ın kudret ve sıfatlarına iftira atıyorlar. Mesela, cehennemi yaratmak, Allah’ın Kudretine, bir zerreyi yaratmak  kadar kolay iken, kafirler küfrü ile cehennemi yapamaz dedikleri için hakikati hali yalanlamış oluyorlar. Veya halihazırda inşa edilmiş ve bizi beklemekte olan ahiret alemini inkar etmeleri en büyük bir yalan ve iftiradır. Allah’ın yapabileceği bir şeyi yapamaz demek, yalanın en büyüğü en çirkinidir.

Allah’ın "iman edin" emrine karşı küfür ile "iman etmem" demek, Ona karşı sonsuz bir saygısızlık ve hürmetsizlik manasını taşıyor. Hatta -haşa- Allah ile alay etmek ve istihza manasını taşıyor...

Küfrün ebedi cehennem ile cezalandırılmasında bu sadece Allah’ın izzetine bakan bir cihetidir, bunun dışında bu cezaya daha çok cihetler ve gerekçeler vardır ve muhtelif risalelerde izah edilmektedir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Sekizinci Söz, Zeyl.