"İman", "nur-u iman" ve "şuur-u iman" kavramlarını açıklar mısınız?


İman, Hazreti Peygamber Efendimizin (asv) getirmiş olduğu dini, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, aza ile amel etmekten ibarettir. Yalnız aza ile amel imanın asli bir rüknü değil, kemali bir rüknüdür. Amelsiz iman da makbuldür, ama bu iman kamil bir iman değildir.

Nur-u İman, kalpteki inancın insanın sair duygularını aydınlatmasıdır. Kalp imanın ocağı ve merkezidir. Kalpteki bu iman, insanın diğer duygu ve azlarına nur ve ışık oluyor. Göz, kulak, dil, akıl, latifeler hep kalpteki iman nuru ile nurlanıyorlar. Bu nur az çok her müminde bulunur. İmanı taklidi olan birisinin nuru taklidi iken, imanı tahkiki olan birisinin nuru da tahkikidir. Keskin bir şekilde iman nuru sadece tahkiki imanda bulunur demek, uygun değildir.

Şuur-u iman; tahkiki ve kamil iman demektir. Yani imanın taklitten tahkike geçmiş haline denir. Artık kalpteki iman bütün aza ve duygulara sağlam bir şekilde yansımış ve iman sahibi, inandığı her esasının idrakinde ve şuurundadır demektir.  

İkinci Şua adlı eserde bu konuda detaylı biglilere ulaşabilirsiniz.