"Panteizim" ve "vahdet-i vücud" görüşü arasında ne tür farklar vardır?


Vahdetu’l-Vücud: Allah’ın varlığı ve birliğinde bir istiğrak halidir. Yani Allah’ın varlığından başka varlıkları yok sayma ve inkâr etme halidir. "Allah’tan başka mevcut yoktur, varlık sadece Allah’a ait bir durumdur" demektir. Bu fikre göre masiva ve mahlûkat diye bir şey yoktur, sadece Allah vardır.

Panteizm, varlığı maddede birlerken, vahdetu’l- vücud mesleği Allah’ta birliyor.

Panteizm, madde hesabına Allah’ı inkâr ediyorken, vahdetu’l-vücud mesleği Allah hesabına maddeyi inkâr ediyor.

Panteizm, felsefe merkezli bir meslek iken, vahdetu’l- vücud mesleği vahiy ve tasavvuf mihverli bir meslektir.

Panteizm yolundan gidenler mes’ul iken, vahdetu’l- vücutta gidenler manevî sekir içinde oldukları için mazurdurlar.

Panteizm, küfür ve şirk iken, vahdetu’l- vücud mesleği tevhitte inkişaf ve tekemmüldür. Üstad Hazretlerinin ifadesiyle; “tevhidde istiğraktır.”