Gerçekte olmadığı hâlde, Necmeddin Şahiner matematik, Şerif Mardin ise cebir kitabı yazdırdığını iddia ediyor Bediüzzaman'ın, ne dersiniz?


Bediüzzaman Van'da müsbet ilimleri tahsil edip birkaç eser telif etmiştir. Müsbet ilimleri tahsil etmesinin sebebi; hem kendisinin Tarihçe-i Hayat adlı eserinde hem de yeğeni Abdurrahman Nursi'nin hazırladığı tarihçede benzer ifadelerle şu şekilde geçiyor:

"Van'a ilk geldiği zaman, Vali ve me'murin ile ihtilât ederek, dûnya ahvali ve içtimaî mes'elelerle de yakından ilgilendi. Hem şu kanaat ve neticeye vardı ki; asr-ı hazırda yalnız eski tarz ilm-i kelâmın, din-i İslâm hakkında vârid olan şükûk ve şübehatın reddine kifayetli değildir. Bu sebeple yeni fennî ilimlerin de tahsilini lüzumlu ve zarurî gördü. Bunun için tarih, coğrafya, riyaziyat, kimya, biyoloji, felsefe vesaire fenlerden bir çoğunu az zaman zarfında elde etti..."1

Bu sırada telif ettiği üç eser, mantık ve matematik üzerinedir. Bunlardan ikisi mantık'a dair olan "Kızıl İcaz" ve "Talikat" kitaplarıdır.

"Kızıl İcaz" adlı eseri Abdurrahman Ahdarî’nin “Süllemü’l-Münevrak” isimli eserine bir hâşiye2, "Talikat" adlı eseri ise Bürhan-ı Gelenbevi üzerine yazdığı haşiyedir.3

Bu iki kitap yayımlanmış ve kendilerini inkâr edenlere bir şamar olarak meydandadır.

Üçüncüsü ise; "Riyazî hesap ve matematik" mevzuunda olduğu ve bu  eserin -o zaman müellif Türkçe’yi bilmediğinden- Kürtçe olarak kaleme alınmış olduğunu ve Tahir Paşa konağı yangınında telef olduğunu, hem merhum Abdurrahman hem de Bediüzzaman'ın hizmetkârlarından Mustafa Sungur ve Hüsnü Bayramoğlu, Üstadlarından bu şekilde duyduklarını defalarca anlatmışlardır ve bu hatıralar kaydedilmilştir.4

Dipnotlar:

1. Abdurrahman, Bediüzzamanın Tarihçe-i Hayatı, s.32.
2. Risale-i Nur Enstitüsü, Kızıl İcaz ve Bediüzzaman’a Göre Mantık İlmi. s.1.
3. İsmail Mutlu, Sorularla Bediüzzaman Said Nursi, II/188.
4. Abdülkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, s.162.