"Padişahların padişahı olan Sultan-ı Ezelî, Kur'ân denilen musika-i İlâhiyesi ile umum âlemi doldurarak kubbe-i âsumanda şiddetli ses getirmekle,.." Devamıyla izah eder misiniz?


"Padişahların padişahı olan Sultan-ı Ezelî, Kur'ân denilen musika-i İlâhiyesi ile umum âlemi doldurarak kubbe-i âsumanda şiddetli ses getirmekle, sadef-i kefh-misâl olan ulema ve meşâyih ve hutebânın dimağ, kalb ve femlerine vurarak, aks-i sadâsı onların lisanlarından çıkıp seyir ve seyelân ederek, çeşit çeşit sadâlarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren o sadânın tecessüm ve intibaıyla; umum kütüb-ü İslâmiyeyi bir tanbur ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne getiren ve herbir tel, bir nev'iyle onu ilân eden o sadâ-yı semavî ve ruhanîyi kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen; acaba o sadâya nispeten sivrisinek gibi bir emîrin demdemelerini ve karasinekler gibi bir hükûmetin adamlarının vızvızlarını işitecek midir?"(1) 

İslam’ın kaynakları ve bu kaynaklar üstünde uzmanlaşmış alimlerin fikir ve eserleri, meşveret ve cumhuriyeti işaret ederken, baskıcı bir takım emir ve hükümetlere boyun eğmek, bu esaslı ittifaka bir hürmetsizlik değil de nedir. Ama bu ittifak ve fıtrat karasinek ve sivrisinek vızıltısı mesabesinde olan istibdadı bir gün alaşağı edip yerin dibine sokacaktır.

İslam’ın gür sesi karşısında böyle vızıltıların bir önemi yoktur. Emir tam diktatör hükümet yarı diktatör olduğu için emir sivrisineğe hükümet ise karasineğe teşbih edilmiş olabilir. Emirlik hükümetten daha beter ve iğneleyicidir.

Özet olarak, Kur’an sünnet ve icma meşrutiyete yatkın ve onu kuvvetli bir şekilde dillendirirken baskıcı, rejimleri İslam’a münasip görmek ve onları savunmak, bu dillendirmeye bir ihanet bir kulak kapamak bir idrak hazımsızlığı değil de nedir acaba?

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.