"...nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi, kerem ve rahmetine lâyık mükâfat..." Burada "gayret" kelimesinin ıstılahi manasını nedir?


"Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği âsâr ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi, kerem ve rahmetine lâyık mükâfat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın?"(1) 

Gayret: Kelime olarak dikkatle ve sebatla çalışmak manasına geliyor. Istılahta ise din, iman, vatan, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete geçmek ve mukabelede bulunmak manasına geliyor.

Bu kelime Allah için kullanıldığında ise; mütecavizleri cezasız bırakmaması, onları cezalandırma şuûnatı şeklinde ifade edebiliriz. Kâmil bir insan hangi duygu ve gayret ile mütecavizlere karşı harekete geçiyor ise, -tâbiri caiz ise- Allah da daha âli, daha ulvî bir şuûnat ile mütecavizleri cezalandırır. İnsandaki cüz’î şefkat nasıl Allah’ın küllî şefkatine işaret ediyorsa, insandaki cüz’î gayret de Allah'taki küllî gayrete işaret ediyor.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, İkinci Hakikat.