"Dâru'l-muallimîni muvakkaten şu dârülfünun dairesinde merkez kılmak, mezc etmektir." cümlesini izah eder misiniz?


"Yedinci şart: Dâru'l-muallimîni muvakkaten şu dârülfünun dairesinde merkez kılmak, mezc etmektir. Tâ ki, intizam ve tefeyyüz ondan buna geçsin ve fazilet ve diyanet, bundan ona geçsin; tebâdül ile her biri ötekine bir kanat verip zülcenaheyn olsun."(1) 

Din ilimleri ile fen ilimlerinin beraber okutulacağı bu darulfünun projesinde, öğretmen yetiştiren ve eğitim fakültesi hükmündeki "Daru'l-muallimi"ni geçici olarak bu projeye merkezlik etmesini tavsiye ediyor. Amaç her iki kurum arasındaki etkileşimi hızlandırmak ve her iki tarafı da mamur etmek. Zira dindar bir toplumda fen hareketine alimlerin öncülük etmesi toplumu kabullendirmede daha mantıklı ve daha etkileyici olur. Aynı şekilde dinden uzak insanların da dine ısınması fen ilimlerini bilen öğretmenler vasıtasıyla olabilir. İşte bu iki mühim kurum birbirinden istifade ile milleti güzel bir seviyeye taşımaları mümkün olur.

Zira sadece "Daru'l-muallimin"den mezun olan ve dinden habersiz olan mütefenninlerin sözünü dindar halk kale almayacağı için proje akim kalır. Medreselerin de asri insanlar tarafından kabullenilmesi de ancak bu tarzda olabileceğinden, böyle bir yol vazgeçilmez olur. "Daru'l-muallimin"in medreseye tabi olması, o zamanki anlayışta zemin bulamayacağından, bu oluşumu desteklemeleri ve sahiplenmeleri açısından muvakkaten onların merkez olması daha hikmetli görünüyor. 

(1) bk. Münazarat.