"Evet, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylânî'nin hisse-i azîmesi var..." Efendimizin Hz. Hasanı başından, Hz. Hüseyin'i ise boynundan öpmesinin sırrı ne olabilir?


Belirtilen yerde bunun hikmetini Üstadımız, izah etmişlerdir. Şöyle ki;

 Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin (ra) efendilerimizin soyundan gelen evliya ve asfiyaların namına ve hesabına, Peygamberimiz (a.s.m) torunlarının baş ve boyunlarını öpmüşlerdir. Mesela, Abdulkadir-i Geylani, Şazeli, On İki İmam, ahir zamanda beklenen ve İslam dinini aziz kılacak Hz. Mehdi gibi zatlar namına onların başlarını öpmüştür.

Bu fiilin yapılmasının hikmeti olarak bundan başka yapılacak izahlar, İslam ve Kur'an hakikatlerine zıt olmamak şartıyla makbul olabilir.

* * *

Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin (ra) Peygamber Efendimizin (asm) mübarek neslini temsil eden iki şahsiyet, iki imamdır. Bu pak ve mübarek nesilden yani Ehl-i beyt'ten binlerce alim ve evliyalar çıkmış ve yetişmiştir. Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani, Zeynelâbidin, Cafer-i Sadık bunlardan bazılarıdır.

Bu mübarek nesil Kur’an ve sünnetin korunmasında ve yayılmasında çok etkin ve aktif  bir rol üstlenmiş İslam’ın dünyaya yayılmasında çok ciddi hizmetler görmüştür. İstikbaldeki bu büyük hizmetler Peygamber Efendimize (asm) manevi alemde gösterildiği için Peygamber Efendimiz (asv) bu mübarek nesil ve silsileyi temsilen Hazreti Hasan ve Hüseyin ile ciddi alakadar olmuş, onları şefkat ile sevmiştir.

Özet olarak Peygamber Efendimiz (asm) Hazreti Hasan ve Hüseyin (ra)’ı sırf bir torun olarak değerlendirmemiş, bu iki mübarek torununun neslinden çıkacak olan binlerce alim ve evliyayı da nazara almıştır.

"Evet, zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) gayb-âşinâ kalbiyle, dünyada Asr-ı Saadetten ebed tarafında olan meydan-ı haşri temâşâ eden ve yerden Cenneti gören ve zeminden gökteki melâikeleri müşahede eden ve zaman-ı Âdem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hâdisâtı gören, hattâ Zât-ı Zülcelâlin rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranîsi, çeşm-i istikbal-bînîsi, elbette Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab ve eimme-i verese ve mehdîleri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylânî'nin hisse-i azîmesi var." (1)

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.