"İstidat" ve "kabiliyet" aynı şeyler midir? Bir de her insana aynı ölçüde mi istidat verilmiş?


Evvela; istidat ve kabiliyet kelimeleri müteradiftir, yani eş anlamlı iki kelimedir. Aralarında aşırı bir anlam farkı bulunmuyor.

İkincisi; her insana aynı denklikte ve eşitlikte kabiliyetler verilmemiştir. Yani bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşit ve müsavi yaratılmamış; kimisi deha derecesinde, kimisi vasat derecede, kimi de avam derecede yaratılmıştırlar. Allah hikmeti gereği her insana değişik ve farklı ölçülerde kabiliyetler bahşetmiştir. Bu yüzden her insan kabiliyet noktasından müsavidir denilemez.

Üçüncüsü; Allah her insanı kendi kabiliyeti ve çapı noktasında imtihana tabi tutuyor. Mesela bir kimseye dehalık verilmiş ise, onun sorumluğu da ona göre ağır oluyor. En ağır imtihana ve en büyük musibetlere havas tabakanın maruz kalması meselemizi ispat ediyor. Üstad Hazretlerinin çektiği sıkıntı ve musibetler buna örnek olarak verilebilir.