Nur medreselerinin hizmet içerisindeki önemi nedir?


Asker için kışla, talebe için okul, doktor için hastane ne ise, Nur hizmeti için de Nur dershaneleri odur diyebiliriz.

Kışlasız askerlik, okulsuz talebelik nasıl mümkün değilse, yani çok zor ise, dershaneler olmadan da hizmet o kadar zordur, hatta mümkün değildir. Bu yüzden Üstad Hazretleri "İki Nur talebesi bir araya geldi mi Nur dershanesi açsın." şeklinde ikazda ve ihtarda bulunuyor.

“Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir.” diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum." (1)

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, (77. Mektup)