Kitab-ı Mübin’in Kur’ân’dan ibaret olduğu ne mânaya gelmektedir? Hâlbuki Onuncu Mektup'ta, Cenâb-ı Hakk’ın bir yazar-bozar tahtası olduğu belirtiliyor...


“Bir kavle göre Kitab-ı Mübin, Kur'ân'dan ibarettir. Yaş ve kuru, her şey içinde bulunduğunu, şu âyet-i Kerîme beyan ediyor.”(1)

Buna göre, bazı zâtların Kitab-ı Mübini Kur’ân olarak açıkladıkları anlaşılıyor. Üstad Hazretlerinin Kitab-ı Mübini kudret defteri olarak açıklaması da ayrı bir kavildir. Yine Nurlarda İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin için “ilm-i İlâhinin unvanları” ve “Levh-i Mahfuzun defterleri” ifadeleri kullanılır.

Öte yandan, Yirmi Beşinci Söz’deki Kur’ân tarifleri dikkate alındığında, Allah’ın esmâ ve sıfatlarından, kâinatın hâdisatına, İlâhî emir ve yasaklardan, cennet ve cehenneme kadar her konunun Kur’ân'da işlendiği anlaşılır. Buna göre onda olmayan hiçbir şey, hiçbir konu yok demektir. Bu hakikat yaş ve kuru her şeyin Kur’ân'da bulunduğu şeklinde açıklanmış ve söz konusu âyet-i kerîmede verilen haberin bir vechinin de Kur’ân'ın “bütün hakikatleri ders vermesi” olabileceğine işaret edilmiştir.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.