"Elsine-i âlem içinde lisan-ı nahvi Arabiden başka bir lisanda var; o da hiç bir vakit Arap lisanının camiiyetine yetişmez." ifadesini izah eder misiniz, bu dil hangisi olabilir? Fransızca olduğunu söyleyenler var da...


"Hem elsine-i âlem içinde lisan-ı nahvî, Arabîden başka bir tek lisan var; o da hiçbir vakit Arap lisanının câmiiyetine yetişemez. Acaba o câmi ve i'câzdârâne olan lisan-ı nahvî ile mucizekârâne bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilm-i muhit içinde zuhur eden kelimât-ı Kur'âniye, sair elsine-i terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla, zihni cüz'î, şuuru kısa, fikri müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimât-ı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Hattâ diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki, herbir harf-i Kur'ân, bir hakaik hazinesi hükmüne geçer; bazen birtek harf, bir sayfa kadar hakikatleri ders verir."(1) 

Nahiv; Arapçada düşünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi için gramer kurallarına uygun olarak dizilen kelimelerin, kelime gruplarının cümle ve söz içindeki görevlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, sıralanışlarını ve cümle türlerini inceleyen bilim dalıdır. Kısaca nahiv, kelimelerin cümle içindeki görevlerini ve cümle yapılarını inceleyen bir ilimdir.

Bizim kanaatimize göre Arapça'dan sonra en kamil ve mükemmel dil Farsça'dır. Bir rivayette de Farsça cennet dilindendir. Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde ifade ediyor:

"Üçüncüsü: Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanıyla tercümeye mahsustur."(2)

Fatiha’nın tercümesinin sadece Farsçaya mahsus olması da meseleye bir karine niteliğindedir. Tabi bu bir kanaattir, diğer görüşlere de saygı duyuyoruz.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.
(2) bk. age., Yedinci Kısım.

Ek bilgi için tıklayınız:
- Cennet dili Arapça mı olacak acaba? Eğer öyleyse bunu işaret eden ayet ya da bir hadis var mı?