"Nasıl ki millet-i İbrahimiyede ekseriyet-i mutlaka ile nuranî rehberler Hazret-i İbrahim’in (a.s.) âlinden, neslinden olan enbiya olduğu gibi; ümmet-i Muhammediyede de (a.s.m.), vezâif-i azîme-i İslâmiyette ve ekser turuk,.." İzah eder misiniz?


"Onun için,  قُلْ لاَۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبىٰ demesiyle emrolunarak, Âl-i Beyte karşı ümmetin meveddetini istemiş."

"Bu hakikati teyid eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş:

“Size iki şey bırakıyorum; onlara temessük etseniz necat bulursunuz: biri Kitabullah, biri Âl-i Beytim.”  Çünkü, Sünnet-i Seniyyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan, Âl-i Beyttir."(1)

Hazreti İbrahim (as)’in nesli peygamberler neslidir. Peygamber Efendimiz (asm) de onun neslindendir. Bu cihetle bakıldığında Hazreti İbrahim (as)’in nesli insanlığın müstakim bir rehberi ve yol göstericisi olmuştur. Bu kutlu nesil hayır ağacı gibidir; bütün güzellikler ve güzel ahlaklar bu ağacın meyvesi olmuştur. Bu ağacın en mükemmel ve en son meyvesi de Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)'dir.

Peygamber Efendimiz (asm) ile nübüvvet mührü kapanmıştır; ondan sonra artık bir nebi gelmeyecektir. Lakin Allah’ın hayır ağacını temsil edecek ve onu devam ettirecek yeni bir nuranî nesli murat etmesi hikmetinin bir gereğidir. Bu nesil nebi olmayacak ama nebi gibi bu hayır ağacına hizmet edecektir. Bu inceliğe Peygamber Efendimiz (asm) şu şekilde işaret ediyor:

“Ümmetimin alimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir."(2) 

Bu nesil elbette Peygamber Efendimizin (asm) mübarek nesli olan Ehl-i Beyt neslidir ki, bin dört yüz yıl boyunca İslam’ı koruma ve yayma noktasında nübüvvetvari hizmet etmiş ve Müslümanlara müstakim bir rehber olmuşlardır.

Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin (ra) efendilerimiz, Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) mübarek neslini temsil eden iki nuranî şahsiyet ve iki büyük imamdır. Bu pak ve mübarek nesilden yani Ehl-i beyt'ten binlerce âlim, kutup ve milyonlarca evliya gelmiştir. Muhammmed el-Bâkir, Mûsa el-Kazım, Ca'fer es-Sadık, Şah-ı Geylânî' ve Şah-ı Nakşibendi gibi birçok büyük evliya ve imam olarak bu kutlu nesildendirler.

Bu mübarek nesil Kur’ân ve sünnetin muhafazasında ve yayılmasında büyük gayret göstermiş, azim  bir rol üstlenmiş İslam’ın dünyaya yayılmasında çok büyük hizmetler yapmışlardır. İstikbaldeki bu büyük hizmetler Peygamber Efendimize (asm) manevî âlemde gösterildiği için, bu mübarek nesil ve silsileyi temsilen Hazreti Hasan ve Hüseyin ile ciddi alakadar olmuş, onları ziyadesiyle sevmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.
(2) bk. Razi, Tefsir, 8/302; Neysaburi, Tefsir: 1/264; Keşfu’l-Hafa: 2/64.