İnsan öldükten sonra zerreleri başka bir bitkiye veya kafirin vücuduna girse; haşirde aynı zerrelerle nasıl yaratılacağız?


Müminin vücudunda kemale ermiş bir zerrenin, en nihayetinde müminin vücudunda bulunması hikmet-i İlahinin bir gereğidir. Muvakkaten kafirin vücudunda bulunması bu hakikate zarar vermez.

"Arkadaş! Zahire nazaran, haşirde, ecza-yı asliye ile ecza-yı zaide birlikte iade edilir. Evet, cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan herbir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu, ona işarettir."

"Fakat tahkike göre, nebatatın tohumları gibi 'acbü'z-zeneb' tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insani neşv ü nema ile teşekkül eder."(1)

Haşirde cesetlerin inşası ve yeniden iade edilmesi meselesinde, nasıl ve ne şekil olacağı konusunda iki farklı görüş vardır:

Birinci görüş; insanın bedeni bir kışla veya bir mektep gibi, orada talim gören zerreler birbirleri ile bir ünsiyet ve ülfet etmesinden, ölüm ile dağılsalar, herbiri bir tarafa gitseler de, kışlada istirahat için dağılmış taburu bir boru sesi ile toplamak gibi İsrafil'in sura üflemesi ile, o dağılmış zerreler tekrar kışlaları hükmünde olan cesetlerine dönerler ve vazife başına gelirler, denilmiştir.

İkinci görüş ise; insanın kuyruk sokumu denilen yerinde, acbü'z-zeneb denilen tohum gibi esas bir zerresi vardır; bu zerre uçağın kara kutusu gibi zarar görmeyecek bir sağlamlığa ve mahiyete sahiptir. Allah bu asıl ve esas olan zerreden, tekrar insanın cesedini inşa eder. Tıpkı bir damla sudan başlangıçta insanı inşa etmesi gibi ya da küçücük incir tohumundan koca incir ağacının yaratılması gibi, insan da o acbü'z-zeneb denen esas zerreden yeniden inşa olur. Biz de bu görüşü esas alıyoruz.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 4. Ayet Tefsiri.