"Sizlerin kalb ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. Fakat nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar..." Nur talebeleri hangi hislere, vehimlere, hevalara kapılıyor ve bunların ardından gider mi?


"Doğrusu, ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur). (Yusuf, 12/53)

"Nefislerinizi temize çıkarmayın." (Necm, 53/32)

"Salisen: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

Allah bir topluluk için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir.”(1)

"Kur’ân-ı Hakîmde Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm demiş:  وَمَاۤ اُبَرِّئُ نَفْسِى اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ 

"Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyle ise sen bahtiyarsın."

"Fakat bazan olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmâreden şekvâ etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emrâz-ı kalbden vâveylâ etmişler. İşte bu zatlardaki, nefs-i emmâre değil, belki âsâba devredilen nefs-i emmârenin vazifesidir. Maraz ise, kalbî değil, belki maraz-ı hayalîdir."

"İnşaallah, aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve emrâz-ı kalbiniz değil, belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibarıyla âsâba intikal eden ve terakkiyât-ı daimîye sebebiyet veren, dediğimiz gibi bir hâlettir."(2) 

Hadiste nefsin ayıplarını görmek, hayır ile yad ediliyor. Nefsi ıslah etmenin ve hayra ulaşmanın ilk aşaması; nefsin ayıplarını görmek ve fark etmektir. Ayrıca tahkiki iman sahibi Nur talebeleri de, günah ve hatalara düşebilirler, bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Velayet-i Kübra makamında olan sahabelerin içinden büyük günaha girenler olduktan sonra, başkalarının çok dikkatli olması icap eder. Herkesin heva ve zafiyeti farklılık arz edebilir, kimisi için mal, kimisi için şehvet, kimisi için makam, vs...

Dipnotlar:

(1) bk. el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/81.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.