"Risale-i Nur’un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibâne mukavemeti, sırr-ı ihlâstan ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden..." ifadesinin geçtiği mektup hakkında bilgi verir misiniz?


"Evet, Risale-i Nur’un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibâne mukavemeti, sırr-ı ihlâstan ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden ve bazı ehl-i tarikatın ehemmiyet verdikleri keşf ve kerâmât-ı şahsiyeye ehemmiyet vermemekten ve velâyet-i kübrâ sahipleri olan sahabîler gibi, veraset-i Nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır."(1) 

Bu mektubun ana konusu; Risale-i Nur hizmetinin korunması ve bu korunmanın gerekçelerinin izah edilmesidir.

Evet, Risale-i Nurlar hem iman hizmeti olması ve hem de hiçbir dünyevi amaca alet edilmemesinden dolayı, ona düşmanlık edip onu engellemeye çalışanlar, şiddetli bir şekilde tokada maruz kalmışlardır. Yani "Risale-i Nur'un en büyük gücü ihlastır." denilmek isteniyor.

Allah’ın, ihlas ve sadakat ile kendine iltica edenleri koruması ve ona düşmanlık edenleri cezalandırması, rahmet ve adaletinin bir gereğidir. Tarihte bunun örnekleri çoktur.

Bu hizmette ciddi ve sadakat ile çalışanlar, inşallah imanla kabre girip, cennet gibi baki bir ücreti kazanacakları da ayrıca bir müjde olarak bu mektupta ifade ediliyor.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 168. Mektup.